Blog

Dobrá destička - dobrý kotouč neboli hledání brzdového Grálu

O tom, že správně fungující brzdový systém je jedním ze základů naší bezpečnosti během cestování autem, ví každý. O tom, jak správně vyměnit kotouče a destičky v autě ví také průměrný pan Novák s otevřenou myslí a vyznačující se základními technickými schopnostmi. Ale ví skutečně každý, co to znamená „dobrý” kotouč a „dobrá” brzdová destička?

Výroba kotoučů nebo brzdové destičky a materiálů používaných k jejich výrobě, určených pro civilní vozidla, je poměrně jednoduchý úkol. Navíc se na tom podílí skutečnost, že tyto součástky patří mezi pravidelně vyměňované prvky brzdového systému, proto by nikoho neměla překvapit skutečnost, že výrobců těchto prvků je jako máku a názory na jejich efektivitu jsou stejně početné. Proto, abychom si odpověděli na otázku, co skutečně označuje „dobrá brzda”, musíme si být vědomi skutečnosti, že hodnota dosažených prodlev při brzdění závisí v hlavní míře na přilnavosti kol k povrchu. Účinné tak nebudou ty brzdy, které je prudce zablokují (samozřejmě systémy ABS nepřipouští jejich dlouhodobé zablokování), ale ty, které řidičem kontrolovaným způsobem umožní dávkování síly brzdění. Právě z tohoto důvodu obsahují (nebo by přinejmenším měly obsahovat) směsi používané výrobci brzdových destiček změkčující přísady, např. grafit.

Nároky kladené na brzdové destičky jsou následující :

• tichý chod během procesu brzdění i po jeho zakončení,
• nízká úroveň emisí prachu,
• relativně malé opotřebení destiček,
• vysoká účinnost dokonce i při vysokých teplotách,
• nízká cena.

Dosažení představených technických nároků ve vztahu k brzdovým destičkám je možné cestou úpravou struktury a chemického složení brzdového obložení. Bohužel je v současnosti brzdové obložení daleko jdoucím kompromisem, obzvláště mezi malým opotřebením a úrovní emisí prachu. Proto sou v nabídce na trhu dostupné destičky označované jako „tvrdé”, vyznačující se nízkou prašností, ale mající podstatný vliv na zrychlené opotřebení brzdového kotouče, a „měkké” destičky, jejichž vlastnosti jsou zcela opačné. Každý z výrobců se snaží najít „zlatý střed” a vyvíjí neustále nové směsi brzdového obložení, umožňující dosažení protikladných vlastností.

Tematyka Téma třecího páru kotouč-destička je mnohem složitější. Pohybující se vozidlo má kinetickou energii přímo úměrnou jeho hmotnosti a gravitačnímu zrychlení. Úkolem brzdového systému není nic jiného, než její zničení proměnou na tepelnou energii na povrchu kontaktu destičky a brzdového kotouče. Během brzdění (ve výsledku tření těchto dvou prvků o sebe) se generuje velké množství tepla a teploty dosahují až 400°C, což je hodnota bezpečná pro osobní vozidla. Nad touto hodnotou dochází k jevu tzv. fadingu, tedy zanikání brzdící síly.

Jak tedy určit, který ze dvou kotoučů se stejným určením se může ukázat být lepší než druhý? Ve vztahu k jevu fadingu a narůstající teplotě soustavy kotouč-destička, v tom nejjednodušším pojetí, na základě hmotnosti. Proč? Jde o tepelnou kapacitu soustavy Tepelná kapacita je fyzikální veličina určující množství tepla potřebné k změně teploty tělesa/součástky o jeden stupeň. Ta je zase poměrná k množství materiálu a tedy k hmotnosti. Bude tedy těžší rozehřát kotouč s větší hmotností a tím se i přiblížit nebezpečným hranicím jeho používání. Pokud je řeč o zahřívání součástí, nemůžeme opominout otázky spojené s chlazením kotoučů. Správný návrh brzdového kotouče, zohledňující vnitřní žebrování sloužící k nejefektivnějšímu chlazení, je natolik důležitý, že čím dál všeobecněji používají brzdové kotouče se směrovým drážkováním, které, pokud jsou špatně namontované, nebudou plnit předpokládané podmínky chlazení.

Provozní podmínky mají nezpochybnitelný vliv na to, jak se budou chovat brzdové kotouče a destičky během používání. Málokdo ví, že opotřebené prvky řídicího systému, nesprávná geometrie kol, nevyvážení kol nebo dokonce nesprávné momenty jejich dotažení negativně ovlivňují brzdové kotouče, obzvláště ty s velkými průměry, když mění jejich geometrické rozměry nerovnoměrným opotřebením. Je se tedy nutné obzvláště zaměřit na jednu z chyb činěnou řidiči, konkrétně na držení stisknutého brzdového pedálu po zastavení auta po dlouhodobém brzdění z vysokých rychlostí. Jak už bylo zmíněno, chlazení kotoučů je velmi důležité a udržování kontaktu destičky s kotoučem znemožňuje vychladnutí součástí v této oblasti. Nakonec dochází k místní změně struktury materiálu kotouče, což vede k změně součinitele tření a ve výsledku k poklesu účinnosti brzdění. Výše uvedené aspekty se ovšem týkají období provozu a vypovídají více o nás samých, než o produktech a výrobcích.

Je to ale vše? Samozřejmě, že ne. Stejně důležitým aspektem budoucího správného fungování brzdového systému je způsob přepravy a skladování brzdových kotoučů. Na trhu můžeme narazit na kotouče s průměry překračujícími 350 mm a s hmotností 7,5-8 kg, takže se jedná o těžké předměty. V souvislosti s tím není způsob jejich přepravy a uskladnění méně důležitý, než dříve popsané fyzikální aspekty. Nepřesnosti v skladování (nadměrné nebo nerovnoměrné zatížení kotoučů během skladování) může vést k jejich deformování ještě před montáží.

Vědomi si všech těchto aspektů (a mnoha jiných) týkajících se správně navržených a uskladněných prvků brzdového systému Vám představujeme produkty značky QUARO, které splní Vaše velmi vysoké nároky. Doufáme, že přečtení tohoto článku a nabídka nového produktu povedou k tomu, že se veškeré výhrady týkající se výrobce destiček a kotoučů stanou minulostí.